Topíte uhlím? Co musíte vědět v roce 2023.

Témata / Obsah článku
Voda v uhlí není nepřítel
Sluneční záření a UV světlo je zabiják kvalitního uhlí
Ochrana kvality uhlí
Uhlí a samovznícení
Hrozí zákaz topení uhlím?

Voda v uhlí není váš hlavní nepřítel

Uhlí je tradičním a stále hojně používaným zdrojem energie na celém světě. Většina z nás si ho představuje jako suché a snadno skladovatelné, ale realita je často jiná. Uhlí může být vlhké, a tato vlhkost často způsobuje obavy ohledně jeho kvality a výkonnosti. Je však důležité uvědomit si, že vlhkost v uhlí není tak velkým problémem, jak se může zdát, a že hlavním nepřítelem je špatné skladování a transport.

Vlhkost a hmotnost uhlí

Mýtus o tom, že vlhké uhlí je mnohem těžší a tudíž platíte za vodu, je častý. Skutečností však je, že vlhkost v uhlí nepřidává mnoho na jeho hmotnosti. Hmotnost uhlí je tvořena samotným uhlím a přídavkem vody k němu nepřidává významnou hmotnost. Vlhkost je obvykle vyjádřena jako procento hmotnosti uhlí, kterou voda představuje. Uhlí může obsahovat například 5-10 % vlhkosti, což znamená, že zbytek tvoří samotné uhlí. Přičemž i „suché“ uhlí musí nezbytně vodu obsahovat. Vlhkost obsažena v jiných látkách drží uhlí pohromadě. Jinak by se rozpadlo na prach. Kupujete-li na první pohled mokré uhlí a máte starost, že platíte za vodu, tak si to představte zhruba tak, jako když položíte do vody kamínek štěrku, ten vytáhnete, oklepete a zhruba stejný poměr vody zbyde na uhlí. Tudíž zanedbatelné množství, které na hmotnosti celkové dodávky nepoznáte.

vlhkost a voda v uhlí

Problém spočívá v nevhodném skladování a transportu

Skutečný problém spojený s vlhkostí uhlí spočívá v nevhodném skladování a transportu. Když je uhlí vystaveno vlhkosti ze srážek, špatného skladování nebo dokonce slunce, může absorbovat vodu, což může zhoršit jeho spalitelnost. Vlhkost může také vést k tvorbě plísní a bakterií, což vede k dalším problémům.

Největší problém s vlhkým uhlím vzniká v elektrárnách a jiných průmyslových zařízeních, kde se uhlí spaluje. Vlhké uhlí vyžaduje více energie na vytvoření páry a na dosažení optimálních teplot, což může snižovat účinnost spalování a zvyšovat emise.

Řešení pro zachování kvality uhlí

Pokud jde o zachování kvality uhlí a jeho výkonnosti, je klíčové dodržovat správná opatření pro skladování a transport. Uhlí by mělo být skladováno na suchém místě, chráněné před srážkami a hlavně sluncem. Dobré skladovací podmínky zajistí, že uhlí zůstane v jeho původní těžební kvalitě, což je zásadní pro udržení jeho spalitelnosti a kvality.

Degradace uhlí pod vlivem slunečního záření

Uhlí je často skladováno na otevřených skladištích nebo přepravováno v otevřených vagónech nebo lodích, což znamená, že je vystaveno přímému slunečnímu záření a UV světlu. Tyto záření mohou způsobit řadu nežádoucích účinků na uhlí:

Oxidace: Sluneční záření může způsobit oxidační reakce v uhlí, což znamená, že dochází ke ztrátě uhlíkového obsahu, což snižuje jeho energetickou hodnotu.

prach v uhlí

Ztráta vlhkosti: Sluneční paprsky a UV záření mohou také přispět k vypařování vlhkosti z uhlí, což může zhoršit jeho spalitelnost.

Vytváření prasklin a rozpad: Dlouhodobá expozice slunečnímu záření a UV světlu může způsobit fyzický rozpad uhlí. Toto může vést k tvorbě prasklin a ztrátě celistvosti, což zhoršuje kvalitu uhlí.

Vliv na energetickou hodnotu a emise: Degradace uhlí pod vlivem slunečního záření a UV světla má nepříznivý dopad na jeho energetickou hodnotu. Méně kvalitní uhlí obsahuje méně energie na jednotku hmotnosti, což znamená, že je potřeba většího množství uhlí k dosažení stejného výkonu při spalování. To zvyšuje emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, což má negativní dopad na životní prostředí.

Ochrana kvality uhlí

Aby byla zachována kvalita uhlí, je nezbytné věnovat pozornost jeho skladování a přepravě. Důležité kroky k ochraně uhlí před slunečním zářením a UV světlem zahrnují:

Krytí a stínění: Uhlí by mělo být skladováno na místech, kde je chráněno před přímým slunečním světlem a deštěm.

Udržování vlhkosti: Udržování optimální vlhkosti uhlí je důležité pro zachování jeho spalitelnosti. To lze provádět pomocí různých technik, včetně sprejování vodou.

Správná manipulace: Při přepravě uhlí je důležité zajistit, aby bylo chráněno před slunečním světlem a nepodléhalo mechanickému poškození.

Nebezpečí samovznícení uhlí?

Samovznícení uhlí je proces, při němž dochází ke spontánnímu vzplanutí uhlí v důsledku tepelného rozkladu a oxidace organické hmoty obsažené v uhlí. Tento proces může být způsoben několika faktory, včetně:

Vysoká vlhkost: Vlhkost v uhlí může vyvolat chemické reakce, které produkují teplo.

Mikroorganismy: Mikroorganismy v uhlí mohou způsobit biologickou aktivitu, což také vede ke zvýšení teploty.

Zvýšená povrchová plocha: Drobení a drcení uhlí může zvýšit jeho povrchovou plochu, což znamená, že se více uhlí dostává do kontaktu s kyslíkem z prostředí.

Samovznícení v praxi

samovznícení uhlí

Samovznícení uhlí je reálný problém v hornictví, přepravě a skladování uhlí. Uhlí může být těženo a transportováno v podzemí, kde je vystaveno vysokým tlakům a teplotám, což zvyšuje riziko samovznícení. Dále, když je uhlí skladováno na povrchu, může se stát, že vlivem mikroorganismů, vlhkosti a teplotních změn začne samovzplanovat. To může způsobit nejen ztráty uhlí, ale také vážné požáry, které ohrožují lidské životy a majetek. Největší problém představuje míchání různých druhů frakcí, případně skladování různých hořlavých materiálů na jedné hromadě – typicky dřevo namíchané s uhlím, nebo zasypaný uhelný prach novou dodávkou uhlí jiné frakce (zrnitosti). Praxe ovšem hovoří jasně. Při dodržení základních

Prevence a řešení samovznícení uhlí

Prevence samovznícení uhlí je nezbytná, a to jak v hornictví, průmyslu, tak i domácnostech. Několik opatření může pomoci minimalizovat riziko:

Ventilace a ochrana před vlhkostí: Uhlí by mělo být skladováno v suchých podmínkách – zabezpečeno před klasickou i vzlínající vlhkostí a chráněno před srážkami. Nezbytné je zajistit v prostoru dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Dostatečný prostor: Při skladování uhlí se vyhněte variantě naplnit si klep až po strop. Nechte tam alespoň 1m volného prostoru nad hromadou uhlí kvůli vzlínání vlhkosti a nezbytné cirkulaci vzduchu.

Monitorování teploty: Pravidelné monitorování teploty uhlí v době skladování a přepravy umožňuje rychlé reakce na zvýšení teploty.

Kontrola vlhkosti: Udržování optimální vlhkosti v uhlí snižuje riziko samovznícení.

Jak je to se zákazem topení uhlím

Zákaz topení uhlím

Pokud by byla projednaná novela zákona o ochraně ovzduší přijata v navrhované podobě, od roku 2025 by se v České republice nemohly prodávat kotle a kamna na tuhá fosilní paliva (uhlí). Ale pokud by byly tyto zdroje na uhlí zakoupeny v zahraničí, měly by možnost být dovezeny do České republiky a uvedeny do provozu. Navrhovaný zákon nezakazuje topení uhlím v již existujících zařízeních, pokud splňují zákonem dané požadavky, například splňují minimálně třetí emisní třídu.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) se uhlí stává nekonkurenceschopným v porovnání s jinými zdroji energie a jeho množství na trhu se očekává, že bude klesat. Tudíž není žádoucí, aby lidé měli pocit, že pokud si po roce 2025 koupí nový kotel na uhlí, budou mít dostatek paliva za přijatelnou cenu. Nicméně MŽP také uvádí, že pokud si někdo koupí kotel nebo kamna v zahraničí a bude dál topit uhlím, nebudou mu hrozit žádné sankce.

V reakci na to výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky (APTT) Zdeněk Lyčka připomněl, že většina spalovacích zdrojů na uhlí, které se nyní uvádějí na trh, jsou schopny spalovat i dřevní biomasu a provozovatel tak má možnost si vybrat alternativu v případě, že by bylo uhlí nedostupné nebo ekonomicky nevýhodné.

Podle APTT byl v roce 2022 v ČR prodán velký počet kotlů a topidel na uhlí, což přineslo státu významné příjmy z DPH. Pokud by novela byla přijata, české firmy by mohly nadále vyrábět tyto zdroje, ale musely by je vyvážet a prodat v zahraničí, což by vedlo ke ztrátě příjmů z DPH pro českou státní pokladnu.

Rovněž by to mohlo vést k možnému porušení legislativy EU týkající se volného pohybu zboží, protože by se znevýhodnili čeští výrobci a prodejci oproti zahraničním.Novela zákona o ochraně ovzduší je stále předmětem meziresortního připomínkového řízení a může doznat změn předtím, než bude předložena k projednání vládě a následně schvalována oběma komorami Parlamentu. Zda bude přijata v původní nebo pozměněné podobě, bude také záležet na tom, jak se MŽP vypořádá s připomínkou týkající se možného porušení legislativy EU garantující volný pohyb zboží na trhu EU.